افغانستان

منطقه و جهان

اقتصادی

جاپان ۵۸ میلیون دالر به افغانستان کمک می‌کند

سفارت جاپان در کابل به ...

ادامه مطلب »

بیش از ۵۳۸ میلیون افغانی بانک‌نوت های مندرس در بلخ حریق شد

بانک مرکزی افغانستان اعلام کرده ...

ادامه مطلب »

بیش از ۹۷۲ میلیون افغانی بانک‌نوت‌های مندرس حریق شد

بانک مرکزی افغانستان اعلام کرده ...

ادامه مطلب »

ورزش